Đồng Nai cho biển số tạm ok hơn Bình Dương
Giấy bìa cứng, mẫu như biển chính thức, cavet ghi tay nhưng được ép nhựa luôn.


Bình Dương thì in giấy A4 thường, cavet ghi tay không ép nhựa:


Chỉ có SG cavet in, ép và biển tạm bìa cứng như ĐN.