Vì FB nên xóm lá đìu hiu...
Nhưng cũng nhờ FB nhắc nhở kỷ niệm...
Ngày này 6 năm trước...